Aktualności

31.03.2021

Szanowni Państwo,

w załączeniu zamieszczamy  zaktualizowane Regulaminy w projekcie

07.11.2020

Szanowni Państwo,

w załączeniu zamieszczam  tabelę sprawdzającą kwoty udzielonego wsparcia w kwotach brutto i netto – dotyczy wsparcia pomostowego.

Proszę o uzupełnianie tabeli i dołączanie przy rozliczeniu wsparcia pomostowego.

Tabela sprawdzająca wsparcie pomostowe kwoty netto i brutto

06.11.2020

Szanowni Państwo w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w trosce o nasze wspólne dobro od dnia 09.11.2020 do odwołania wszelkie rozliczenia dotyczące wsparcia pomostowego oraz dotacji głównej prosimy przekazywać do biura za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź poczty e-mail. Kontakt z naszymi pracownikami będzie możliwy drogą telefoniczną bądź e-mail.

07.09.2020

Szanowni Państwo,

w imieniu Beneficjenta Projektu ,,Czas na własną firmę!” przedstawiam Państwu Ostateczną Listę Rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. O dalszych krokach związanych z udziałem w projekcie zostaniecie Państwo poinformowani drogą telefoniczną oraz e-mailem. 

RANKINGOWA LISTA OCENY KOW

25.08.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informuję, iż w dniach od 26.08.2020 do 28.08.2020 biuro projektu ,,Czas na własną firmę!” będzie czynne w godzinach 9-15.

24.08.2020 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu Beneficjenta Projektu ,,Czas na własną firmę!”  przedstawiam wstępną listę rankingową Komisji Oceny Wniosków.  Rekomendowane do uzyskania dofinansowania zostają najwyżej ocenione biznesplany, które wypełniają pule wolnych środków w 85%  – zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości § 2 pkt. 17 ,,Beneficjent zobowiązuje się utworzyć rezerwę finansową w wysokości 15% wartości środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej planowanych do udzielenia w ramach projektu”.  Kolejne wnioski ocenione pozytywnie z mniejszą liczbą punktów znajdują się na  liście rezerwowej. Pozostałe 15% środków, które stanowi rezerwę finansową  zostanie przyznane tym osobom, które skorzystają z procedury odwoławczej. Informuję, iż w przypadku przyznania środków finansowych w obniżonej kwocie w stosunku do wnioskowanej wysokości wsparcia lub nieprzyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z powodu braku środków albo odrzuceniu wniosku Uczestnik projektu w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o podjętej decyzji ma prawo wnieść odwołanie od wyników oceny.   Odwołania wnosimy na wzorze zamieszczonym na stronie www projektu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości § 3.  Finalnie przyznanych zostanie 72 dotacji.  Dodatkowo Informujemy, iż w dniu dzisiejszym oraz jutrzejszym będą przesyłane Państwu wyniki ocen droga e-mailową.

WSTĘPNA LISTA OCENY KOW

Szanowni Państwo,

W dniu 19.08.2020 Komisja Oceny Wniosków zakończyła ocenę. Obecnie trwa podsumowanie prac komisji, termin publikacji wstępnej listy rankingowej (strona www projektu) wraz z rozesłaniem informacji o uzyskanym wyniku (wiadomość e-mail) planowany jest wstępnie na 24.08.2020 (poniedziałek). Proszę o śledzenie aktualności na stronie www projektu oraz odbieranie wiadomości e-mail.

09.07.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informuję, iż termin naboru wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz wsparcia pomostowego rozpocznie się w dniu 20.07.2020r. i upłynie w dniu 29.07.2020r.

 1. Zgodnie z zapisami regulaminu Uczestnicy składają następujące dokumenty:
 •  wniosek o przyznanie wsparcia finansowego (w 2 egzemplarzach, oryginały lub oryginał oraz kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 • wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (w 2 egzemplarzach, jw);
 •  biznesplan wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia (parafowany na każdej ze stron w 2 egzemplarzach, jw);

Dodatkowo składane są:

 • kopie zaświadczenia o ukończeniu bloku szkoleniowo – doradczego (zaświadczenia są już gotowe w biurze projektu) w 2 egzemplarzach;
 • pozwolenia/koncesje (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) jeśli z uwagi na specyfikę planowanej działalności gospodarczej są niezbędne (jeśli dotyczy w 2 egzemplarzach);

DOKUMENTY WYPEŁNIAMY ELEKTRONICZNIE

 1. Miejsce i sposób złożenia dokumentów.

2.1 Dokumenty przyjmowane będą w biurze projektu:  ul. Zygmunta Krasińskiego 2/50, 20-709 Lublin ww. terminach. W godzinach pracy biura tj. poniedziałek-piątek 8-16.

2.2 Dokumenty muszą być opatrzone odpowiednią datą i podpisami we wszystkich wymaganych miejscach. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie (opis np.: kopia, czytelny podpis imieniem i nazwiskiem – niebieski tusz, data lub pieczątka imienna i parafka) – jeśli dotyczy.

Bardzo prosimy aby komplet dokumentów był spięty w sposób trwały np. skoroszyt.

 1. Inne ważne informację.

3.1 Prosimy, by do kompletu dokumentów dołączyć:

 • Zobowiązanie – dotyczy osób, które zdeklarowały (na etapie rekrutacji) i/ lub zdeklarują utworzenie dodatkowego miejsca pracy w tym utworzenie dodatkowego miejsca pracy w białym/zielonym/srebrnym sektorze gospodarki (w 1 egzemplarzu);

3.2 Wszystkie złożone przez Państwa dokumenty o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą weryfikowane formalnie przez przedstawicieli Beneficjenta i oceniane merytorycznie przez Komisję Oceny Wniosków (do 21 dni).

3.3 Błędy formalne w dokumentach o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości możliwe do uzupełnienia, mogą być jednorazowo uzupełniane. O konieczności i sposobie uzupełnienia błędów formalnych Beneficjent powiadamia Uczestnika projektu, niezwłocznie po ich wykryciu.

3.4 Dodatkowo informujemy iż zmiana zadeklarowanego rodzaju działalności po zakwalifikowaniu się do otrzymania wsparcia będzie równoznaczna z rezygnacją i skutkuje wyłączeniem z udziału. W przypadku rezygnacji do projektu zostanie przyjęta kolejna osoba z listy rezerwowej wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.

 

22.06.2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wieloma zapytaniami z Państwa strony informuję, iż wstępnie planowany termin rozpoczęcia naboru dokumentacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przewidziany jest na 9-10 lipca (nabór nie będzie krótszy niż 10 dni). Zastrzegam, iż o dokładnym terminie rozpoczęcia i zakończenia naboru zostaniecie wszyscy Państwo poinformowani e-mailem oraz poprzez oficjalny komunikat na stronie www projektu. Aktualnie nadal trwa doradztwo indywidualne. Proszę o sprawdzanie wiadomości e-mail oraz odwiedzanie strony www projektu. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Szanowni Państwo,

Dokumentacja dotycząca przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości tj. biznesplan wraz z załącznikami dostępna jest na dole strony w wydzielonej zakładce pn. DO POPRANIA.

29.04.2020 r.

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, iż od 04.05.2020 rozpoczynany realizację indywidualnego doradztwa z zakresu ABC przedsiębiorczości. Dla każdej z osób przewidziane zostaję 10 godzin wsparcia, o terminach zostaniecie Państwo poinformowani drogą telefoniczną bądź e-mailem.

26.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z wieloma zapytaniami z Państwa strony informuję, iż  zajęcia które nie odbyły się z przyczyn technicznych w szczególności w gr I, II, III  zostaną odpracowane. Z uwagi na aktualne zaangażowanie naszych trenerów w prowadzenie szkoleń dla pozostałych grup terminy odpracowania zostaną ustalone po zakończeniu wszystkich szkoleń.  Dołożymy wszelkich starań aby zagadnienia zostały zrealizowane według założeń.

20.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informuję, iż uczestnicy grup I-III którzy brali udział w szkoleniu w trybie stacjonarnym mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu. Proszę o przesłanie skanów stosownych dokumentów poświadczających poniesiony koszt na adres projekty@euro-inwest.eu. natomiast oryginały dokumentów proszę przesłać pocztą na adres Zygmunta Krasińskiego 2/52, 20-709 Lublin. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.

19.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z obciążeniami systemowymi wynikającymi z dużej ilości szkoleń prowadzonych w trybie on-line część bloków tematycznych nie odbywa się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Dbając przy tym o równy dostęp do świadczonych usług dla wszystkich uczestników projektu prosimy o zgłaszanie wszelkich trudności technicznych/sprzętowych, które utrudniają, bądź też uniemożliwiają Państwu udział w szkoleniu w trybie zdalnym. Informację o ww. trudnościach prosimy zgłaszać na nasz adres e-mail tj. projekty@euro-inwest.eu w treści wskazując konkretny powód uniemożliwiający uczestnictwo w szkoleniu on-line. W imieniu realizatora projektu informuję, iż dołożymy wszelkich starań aby wszystkie zagadnienia zostały zrealizowane według założeń. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

16.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zaleceniami oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo uprzejmie informujemy, iż zaplanowane zajęcia zmieniają formę z trybu stacjonarnego na tryb zdalny. W związku z powyższym będą się z Państwem kontaktowali trenerzy odpowiedzialni za przeprowadzenie szkoleń w poszczególnych blokach tematycznych. Terminy szkoleń pozostają bez zmian, zmienia się jedynie forma ich organizacji. Proszę o sprawdzanie wiadomości zarówno telefonicznych jak i e-mailowych. Ułatwi to sprawną komunikację i pozwoli na pełną realizację założonych do przekazania treści dydaktycznych.

13.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z  sytuacją dotyczącą zaleceń zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informujemy, iż wszystkie zajęcia od dn. 14.03.2020 zostają odwołane.  O przebiegu dalszej realizacji oraz formie odbywania zajęć będziemy państwa informować na stronie www projektu, drogą milową bądź telefoniczną.

Planowana jest realizacja zajęć zdalnie. 

13.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w zakładce DO POBRANIA pojawiły się dokumenty dotyczące przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości(DOTACJA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIE POMOSTOWE).

O terminach naboru wniosków będą państwo informowani po zakończeniu bloku szkoleniowo-doradczego.

WAŻNE: przypominamy, iż warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu bloku szkoleniowo-doradczego. Po zakończeniu etapu szkoleń każdy z uczestników zostanie poinformowany o terminach INDYWIDUALNEGO DORADZTWA z zakresu ABC Przedsiębiorczości.

10.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy o aktualizacji harmonogramu szkoleń dla GR I oraz GR IV. Aktualizacja dotyczy zmiany miejsca organizacji szkoleń. Szkolenia dla ww. grup zorganizowane zostaną na ul. Wileńskiej 21 (dawny zakład Foto Zorza). Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.

harmonogram  gr I aktualizacja

harmonogram gr IV aktualizacja

09.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

w zakładce DO POBRANIA pojawiły się wzory dokumentów dotyczące zwrotu kosztów dojazdu. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz resztą załączników.

05.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy do zapoznania harmonogramy realizacji szkolenia dla Gr I-VI. Informację dotyczące szkoleń dla pozostałych grup będą systematycznie uzupełniane. Prosimy o śledzenie aktualności.

Harmonogram szkolenia GR 1

Harmonogram szkolenia GR 2

Harmonogram szkolenia Gr 3

Harmonogram szkolenia Gr 4

Harmonogram szkolenia Gr 5

Harmonogram szkolenia Gr 6

Harmonogram szkolenia Gr 7

Harmonogram szkolenia Gr 8

Harmonogram szkolenia Gr 9

03.03.2020 r.

Szanowni Państwo!

Poniżej publikujemy ostateczne wyniki rekrutacji do projektu „Czas na własną firmę!”

lista rankingowa uczestnicy projektu czas na własną firmę!

O terminach szkoleń zostaną państwo poinformowani telefoniczne.

28.02.2020 r.

Szanowni Państwo!

W dniu 28.02.2020 r. została zaktualizowana lista osób (dotyczy rekrutacji uzupełniającej), które zostają skierowane do II etapu rekrutacji. Aktualizacja wynika z rezygnacji jednej kandydatki.

Poniżej zamieszczamy aktualizację.

lista osób zakwalifikowanych III nabór uzupełnienie 28.02.2020

26.02.2020 r.

Szanowni państwo,

Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji, w związku z rezygnacjami osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w projekcie w szczególności bezrobotnych kobiet oraz bezrobotnych mężczyzn (w wieku 30-49). Prosimy o dostarczenie do biura projektu zaświadczenia z ZUS (szczegóły w treści załącznika). Terminy spotkania z doradcą zawodowym zostaną przekazane państwu telefonicznie.

lista osób zakwalifikowanych II nabór uzupełnienie 26.02.2020

Osoby, których numer ewidencyjny nie znajduję się na ww. liście stanowią rezerwę.

19.02.2020 r.
Szanowni państwo,

Informujemy, iż w związku z rezygnacjami osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w projekcie w szczególności bezrobotnych kobiet oraz bezrobotnych mężczyzn (30-49) niespełniających dodatkowych warunków. Ogłaszamy dodatkowy nabór wniosków od dnia 20.02.2020 r do dnia 24.02.2020 r. Beneficjent zastrzega sobie możliwość skrócenia bądź wydłużenia ww. terminu.
W związku z powyższym do składania formularzy zapraszamy:

BEZROBOTNE KOBIETY należące do grupy docelowej projektu

BEZROBOTNYCH MĘŻCZYZN w wieku 30-49 lat, tj. posiadających:
1)status os. bezrobotnej
2)wykształcenie policealne lub wyższe
3)brak orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
4)krótkotrwale bezrobotnych, tj. poniżej 12 m-cy
5)niebędących rolnikami lub imigrantami
Konieczne jest spełnienie wszystkich ww. warunków.

Prosimy o składanie formularzy (wraz z niezbędnymi załącznikami – dostępnymi DO POBRANIA na niniejszej stronie – oświadczenia/zaświadczenia) osobiście w biurze projektu przy ul. Krasińskiego 2/50, 20-709 Lublin, piętro V, pokój 52.

Dodatkowo informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo na podstawie §3 pkt. 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie do zamknięcia rekrutacji w przypadku wyłonienia odpowiedniej liczby kandydatów spełniających kryteria dostępu do projektu.

17.02.2020 r.
Szanowni Państwo!

Poniżej publikujemy wstępne listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie z podziałem na płeć. Wszyscy kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani za pośrednictwem adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszeniowym o uzyskanym wyniku. Wyniki będą systematycznie wysyłane do państwa przez pracownika biura. Ostateczna Lista rankingowa zostanie opublikowana po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej.

Osoby, które złożyły Formularz rekrutacyjny do więcej niż jednego projektu proszone są o niezwłoczne złożenie deklaracji udziału w jednym z projektów, co umożliwi kwalifikację do projektu osób z listy rezerwowej.

Na liście rezerwowej zostały umieszczone osoby, które spełniają kryteria, ale uzyskały zbyt małą liczbę punktów.

Informujemy, że ww. lista nie jest listą ostateczną. Na jej końcowy kształt wpływ będą miały: ewentualne odwołania, rezygnacje, w tym rezygnacje osób, które złożyły formularze do więcej niż jednego projektu oraz konieczność zachowania dopuszczalnych wskaźników założonych do realizacji projektu m.in. bezrobotnych kobiet, bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat (niespełniających dodatkowych warunków), osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osób zamieszkujących obszary rewitalizacji.

Planowany termin wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie podstaw prowadzenia działalności  gospodarczej marzec-kwiecień 2020 r.

lista wstępna rankingowa mężczyźni

lista wstępna rankingowa kobiety

lista wstępna rezerwowa

Dodatkowo informujemy, iż wszelkie odwołania (dotyczy osób niezakwalifikowanych) będą możliwe po  rozesłaniu informacji o uzyskanym wyniku do wszystkich kandydatów. Odwołania wnosimy na wzorze udostępnionym przez Beneficjenta w zakładce Do Pobrania – inne dokumenty projektowe do zapoznania się. 

Szanowni Państwo!

W dniu 11.02.2020 r. została zaktualizowana lista osób (dotyczy rekrutacji uzupełniającej), które zostają skierowane do II etapu rekrutacji. Aktualizacja wynika z rezygnacji dwóch kandydatów.

Poniżej zamieszczamy aktualizację.

Lista osób zakwalifikowanych II nabór uzupełnienie 11.02.2020

Zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu w ramach rekrutacji uzupełniającej.

Lista osób zakwalifikowanych II nabór uzupełnienie

WAŻNE – Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji zobowiązane są do dostarczenia w ciągu 2 dni roboczych (do 07.02.2020r.) Zaświadczenia z ZUS z informacją o tym czy dana osoba ma opłacane składki i z jakiego tytułu w okresie 12 ostatnich miesięcy od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Osoby, które niezakwalifikowały się w ramach rekrutacji uzupełniającej (brak na liście numerów ewidencyjnych) zostają zamieszczeni na liście rezerwowej.

W dniu 24.01.2020 r. została zakończona dodatkowa rekrutacja.

Niebawem zamieścimy dodatkową listę wniosków zakwalifikowanych do kolejnego II etapu rekrutacji.

W związku z ponownym przeprowadzeniem procedury weryfikacji złożonych wniosków (po 09.01.2020 r.) przez Komisję Rekrutacyjną informujemy, iż będą aktualizowane listy wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji.

W związku z wieloma zapytaniami z Państwa strony pragniemy poinformować, iż Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji, tj. rozmowa z doradcą zawodowym, w najbliższym czasie otrzymają informację (kontakt telefoniczny z biura projektu) o wyznaczonym terminie spotkania. Prosimy o cierpliwość.

REKRUTACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.01.2020 r., w związku z niewyłonieniem spośród zgłoszonych aplikacji wymaganej liczby Uczestników Projektu, ogłaszamy wznowienie terminu rekrutacji. Do składania formularzy zapraszamy:

BEZROBOTNE KOBIETY należące do grupy docelowej projektu

BEZROBOTNYCH MĘŻCZYZN w wieku 30-49 lat, spełniających łącznie poniższe warunki:

wykształcenie policealne lub wyższe

brak orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

krótkotrwale bezrobotnych, tj. poniżej 12 m-cy

niebędących rolnikami lub imigrantami

Prosimy o składanie formularzy (wraz z niezbędnymi załącznikami – dostępnymi DO POBRANIA na niniejszej stronie – oświadczenia/zaświadczenia) osobiście w biurze projektu przy ul. Krasińskiego 2/50, 20-709 Lublin, piętro V, pokój 52.

Dodatkowo informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo na podstawie §3 pkt. 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie do zamknięcia rekrutacji w przypadku wyłonienia odpowiedniej liczby kandydatów spełniających kryteria dostępu do projektu.

 

Komisja Rekrutacyjna zakończyła prace.

Zamieszczamy listę wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji.

lista 140 osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji

lista wniosków niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji

WAŻNE – Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji zobowiązane są do dostarczenia w ciągu 4 dni roboczych (do 17.12.2019r.) Zaświadczenia z ZUS z informacją o tym czy dana osoba ma opłacane składki i z jakiego tytułu w okresie 12 ostatnich miesięcy od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

WAŻNE W związku z wieloma zapytaniami z Państwa strony pragniemy poinformować, iż szczegóły dotyczące spotkania z doradcą zawodowym (II etap rekrutacji) będą ustalane w późniejszym terminie. Każdy z Kandydatów zostanie poinformowany telefonicznie o dacie i miejscu spotkania.

Po zakończeniu całego procesu rekrutacji (tj. wyłonienie 90 Uczestników Projektu) informację o uzyskanym wyniku będziemy wysyłać do Państwa za pośrednictwem poczty na adres podany w Formularzu zgłoszeniowym.

Po otrzymaniu informacji o wynikach (publikacja na stronie www projektu) będzie przysługiwać Państwu prawo do złożenia odwołania w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty publikacji informacji.

 

W związku z dużą ilością zgłoszeń pragniemy Państwa poinformować, iż w dalszym ciągu trwają prace Komisji dotyczące oceny zgłoszeń do projektu Czas na własną firmę!

Wyniki dotyczące I etapu rekrutacji zostaną zamieszczone między 11 a 13 grudnia br.

 

W dniu 13.11.2019 r. została zakończona rekrutacja do projektu Czas na własną firmę!

Dnia 14.11.2019 r. powołano Komisję Rekrutacyjną do oceny wniosków.

W związku z dużą ilością zgłoszeń proces oceny wniosków może potrwać do końca listopada.

O wszelkich aktualnościach związanych z postępem prac będziemy informować Państwa na stronie internetowej.

 

Informujemy, iż zgłoszenia do projektu Czas na własną firmę! będą przyjmowane w terminach:

od 04.11.2019 r. do 13.11.2019 r. (dokumenty złożone we wcześniejszych terminach nie będą rozpatrywane).

Prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją dokumentacji rekrutacyjnej (zamieszczonej w zakładce

„Do pobrania”).

Ważne!!! Uwzględniane będą tylko dokumenty złożone na aktualnych wzorach.

Przypominamy, iż kompletną dokumentację rekrutacyjną stanowią: Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz załączniki: zał nr 2 Oświadczenie kryteria premiujące, zał. nr 3 Przetwarzanie danych osobowych, zał. nr 5 Oświadczenie o statusie na rynku pracy.

Kontakt

Adres biura projektu:

Ul. Z. Krasińskiego 2/52
20-709 Lublin

Tel. 786-236-411

e-mail: projekty@euro-inwest.eu

Godziny pracy biura: poniedziałek-piątek 8:00-16:00

Godziny przyjęć Interesantów: poniedziałek-piątek 9:00-14:00

 

Projekt „Czas na własną firmę!” jest realizowany przez  Euro Inwest Centrum Doradztwa Joanna Sobczuk w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

Celem głównym projektu jest stworzenie 87 miejsc pracy w woj. lubelskim poprzez założenie i prowadzenie przez okres minimum 12 miesięcy działalności gospodarczej przez 72 osoby (46K; 26M) w wieku od 30 lat, pozostających bez pracy, zamieszkujących zgodnie z KC w woj. lubelskim, z których min. 15 osób utworzy dodatkowe miejsca pracy w okresie 01.04.2019 r. do 30.11.2020 r.

Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2019 r. do 30 listopada 2020 r.

Teren realizacji projektu:  województwo lubelskie

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

– aktywizacja zawodowa 72 osób bez pracy poprzez utworzenie i prowadzenie przez okres minimum 12 miesięcy działalności gospodarczej.

– utworzenie minimum 87 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (utworzenie 72 firm i min. 15 dodatkowych miejsc pracy) w tym min. 2 w sektorach białej i/lub srebrnej i/lub zielonej gospodarki.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Uczestnicy

WAŻNE!

Wyłączenia z grupy docelowej:

 • osoby zarejestrowane jako przedsiębiorcy w CIDG, KRS lub prowadzące działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
 • osoby korzystające równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków przyznanych w ramach PO WER, RPO, PROW, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej

KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT:

 • w przypadku nabycia towarów i/lub usług wykorzystanych do celów działalności gospodarczej brak jest możliwości uznania za kwalifikowalny podatku od towarów i usług (VAT) w ramach dotacji oraz wsparcia pomostowego
 • Uczestnik Projektu zobowiązany będzie do przedstawienia w biznesplanie oraz we wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wydatków planowanych do poniesienia bez podatku VAT (kwoty netto)
 • w celu zachowania prawidłowości sposobu rozliczania dotacji w kwocie netto, tj. bez podatku VAT, wniosek i dotację powinien zawierać wyszczególnienie kwot netto i podatku VAT

Projekt skierowany jest do 90 osób (57 kobiet, 33 mężczyzn) spełniających wszystkie warunki:

 • miejsce zamieszkania: Całe województwo lubelskie
 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej bądź biernej zawodowo
 • w wieku od 30 roku życia

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

1. Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

a) kobiety

b) osoby niepełnosprawne

c) osoby o niskich kwalifikacjach

d) osoby 50+

e) osoby długotrwale bezrobotne

f) osoby zamieszkujące na terenach wiejskich planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej DG.

g) osoby zamieszkujące powiaty: bialski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, lubartowski oraz włodawski

h) osoby zamieszkujące na terenie gmin powiatów powyżej wymienionych, objętych lokalnym programem rewitalizacji, gdzie bezrobocie uznano za problem społeczny

2. mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie należą do kategorii wskazanych w pkt. 1. w lit. b) – e) oraz w pkt 3. i pkt 5.,

3. imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

4. reemigranci,

5. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

Usługi

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie podstaw prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznesplanu. Każdy z uczestników odbędzie szkolenie oraz wsparcie indywidualne:

 • Szkolenie ABC przedsiębiorczości (40h/grupa), przykładowe zagadnienia poruszane podczas szkolenia: podstawy prawne i procedura zakładania działalności gospodarczej, marketing i reklama w firmie, sporządzenie biznesplanu itp.
  Metodologia prowadzenia zajęć – wykład, ćwiczenia, Szkolenia zakończą się testem,Wymagane będzie min. 80% obecności Uczestnika Projektu na szkoleniu.Wsparcie Indywidualne ABC przedsiębiorczości (10h/osoba), przykładowe zagadnienia poruszane podczas doradztwa: księgowość i finanse, prawo podatkowe, handlowe, pracy itp.
 • Wsparcie Indywidualne ABC przedsiębiorczości (10h/osoba), przykładowe zagadnienia poruszane podczas doradztwa: księgowość i finanse, prawo podatkowe, handlowe, pracy itp.

2. Wsparcie finansowe na założenie działalności – jednorazowa dotacja i pomostowe wsparcie finansowe.

3. Pomostowe specjalistyczne wsparcie doradcze dla nowoutworzonych firm (udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia przez Uczestnika Projektu działalności gospodarczej) średnio 24 godziny na osobę przez okres 12 miesięcy – średnio 2 godziny na osobę miesięcznie.

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 • jednorazowa dotacja w kwocie do 27 126,48 zł dla 72 Uczestników w przypadku nabycia towarów i/lub usług wykorzystanych przez UP do celów działalności gospodarczej BRAK JEST MOŻLIWOŚCI UZNANIA ZA KWALIFIKOWALNY PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT
 • wsparcie pomostowe w kwocie do 2100 zł dla 72 Uczestników w przypadku nabycia towarów i/lub usług wykorzystanych przez UP do celów działalności gospodarczej BRAK JEST MOŻLIWOŚCI UZNANIA ZA KWALIFIKOWALNY PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT
 • dodatkowo:
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia grupowe
  • wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć grupowych
  • bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia zawodowe)
  • profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
  • materiały piśmiennicze (długopis, notatnik)
  • materiały dydaktyczne (skrypt)
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
  • zaświadczenie o ukończeniu doradztwa

Rekrutacja

Rekrutacja będzie otwarta. Prowadzona będzie w oparciu o Regulamin rekrutacji. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu (adres biura podany w zakładce kontakt) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Każdy z potencjalnych uczestników będzie musiał dostarczyć komplet uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych złożonych ww. terminie. Dokumenty będą przyjmowane przez cały okres trwania rekrutacji. Złożone w tym terminie dokumenty będą na bieżąco weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną pod względem poprawności i kwalifikowalności kandydatów do momentu zamknięcia rekrutacji.

Proces rekrutacji przebiegać będzie dwuetapowo:

I ETAP – ocena formalna oraz ocena merytoryczna (dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną).
Na tym etapie Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje czy złożone dokumenty rekrutacyjne są kompletne i czy spełnione są kryteria uczestnictwa dla Uczestnika tj.:

 • status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo
 • zamieszkiwanie na terenie województwa lubelskiego
 • wiek 30 lat i więcej

Dodatkowo zweryfikowany będzie brak przesłanek negatywnych, tj. osoby zarejestrowane jako przedsiębiorcy w CIDG, KRS lub prowadzące działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, osoby korzystające równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków przyznanych w ramach PO WER, RPO, PROW, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kryteria dodatkowych punktów:

 1. osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – 5 pkt
 2. kobiety – 5 pkt
 3. osoby o niskich kwalifikacjach – 5 pkt
 4. osoby długotrwale bezrobotne – 5 pkt
 5. osoby zamieszkujące na terenach wiejskich planujące prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – 5 pkt
 6. osoby zamieszkujące powiaty: bialski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, lubartowski oraz włodawski – 10 pkt
 7. osoby zamieszkujące na terenie gmin powiatów powyżej, objętych lokalnym programem rewitalizacji, gdzie bezrobocie uznano za problem społeczny – 10 pkt
 8. osoby deklarujące uruchomienie przedsiębiorstwa społecznego – 10 pkt
 9. osoby deklarujące zatrudnienie pracownika (12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) – 10 pkt
 10. osoby deklarujące zatrudnienie pracownika w sektorze zielonej i/lub białej i/lub srebrnej gospodarki – 10 pkt

UWAGA! Osoby zaliczające się do kilku grup uzyskiwać będą punkty za każdą z grup.

II ETAP – rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym w celu przeprowadzenia selekcji kandydatów, weryfikacji predyspozycji do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie/mailowo lub listownie.

Na stronie projektu zostanie zamieszczona zanonimizowana lista rankingowa Uczestników.

Do pobrania

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Inne dokumenty projektowe do zapoznania się:

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA:

Regulamin oraz wniosek zwrot kosztów dojazdu

Oświadczenie dla przewoźnika

umowa użyczenie samochodu

oświadczenie uczestnika o rezygnacji ze zwrotów kosztu dojazdu

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 1. regulamin przyznawania wsparcia finansowego aktualizacja

2. wsparcie finansowe biznes plan_

3. wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

4 wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

5. karta oceny biznesplanu I członek komisji

6. Karta oceny biznesplanu II członek

7. zakres wymagań oceny biznesplanów_

8. Odwołanie od oceny biznesplanu

9.  Zobowiązanie dot. przyznania dodatkowych pkt. ocena biznesplanów

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PODPISYWANIA UMÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO:
1.wzór umowy o udzielenie wsparcia
2. formularz informacji de-minimis

3.załącznik oświadczenie zgoda małżonka UP

4.załącznik oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim

5. oświadczenie-o otrzymanej/nie otrzymaniu pomocy-de-minimis

6. oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych

7. oświadczenie o niekwalifikowalności podatku VAT

8.Weksel in blanco z deklaracją wekslową aktualny

 

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ROZLICZANIA WSPARCIA:

WSPARCIE POMOSTOWE:

 1. wytyczne rozliczenie dotacji i pomostówki
 2. tabela rozliczenie wsparcie pomostowe
 3. opis II strony

DOTACJA JEDNORAZOWA:

 1. tabela rozliczenie dotacji głównej
 2. oświadczenie sprzedającego
 3. oświadczenie_zakupy od członków rodziny_cena rynkowa
 4. dotacja_oświadczenie_zgodnosc_z_biznesplanem
 5. protokół zdawczo odbiorczy prace remontowe
 6. opis II strony
 7. wniosek o wydłużenie terminu wydatkowania lub rozliczenia jednorazowej dotacji

ZAPYTANIA

Data aktualizacji 04.02.2020

Euro Inwest Centrum Doradztwa Joanna Sobczuk (Zamawiający) zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/RR/S/CZNWF/2020 z dnia 04.02.2020 r. Treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami została zamieszczona poniżej.

Rozeznanie sala

Data aktualizacji 14.02.2020

Euro Inwest Centrum Doradztwa Joanna Sobczuk (Zamawiający) informuje o dokonaniu rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 1/RR/S/CZNWF/2020. Do wykonania zadania został wybrany oferent: Centrum Usług Specjalistycznych BC Kompleks Beata Bednarska-Czarnocka

Data aktualizacji 15.10.2020

Euro Inwest Centrum Doradztwa Joanna Sobczuk (Zamawiający) zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/RR/S/CZNWF/2020 z dnia 15.10.2020 r. Treść ogłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami została zamieszczona poniżej.

Rozeznanie sala zadanie 3

Data aktualizacji 23.10.2020

Euro Inwest Centrum Doradztwa Joanna Sobczuk (Zamawiający) informuje o dokonaniu rozstrzygnięcia wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 2/RR/S/CZNWF/2020. Do wykonania zadania został wybrany oferent: MARIA KRZOWSKA