Usługa świadczona zgodnie z przepisami dotyczącymi sposobów rozliczeń dotacji otrzymywanych ze środków unijnych, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Instytucji Pośredniczącej oraz Międzynarodowymi Standardami Audytu (International Standards on Auditing) obejmuje:

 • Badanie i kontrolę finansowych aspektów realizowanego przedsięwzięcia, kwalifikowalność wydatków, aspektów merytorycznych, zgodności z dokumentami programowymi i wytycznymi;
 • Badanie zgodności kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi;
 • Badanie efektywności kontroli wewnętrznej Beneficjenta;
 • Weryfikacja dokumentacji związanej z realizowanym projektem w zakresie zgodności z wnioskiem, biznesplanem oraz umową o dofinansowanie;
 • Sporządzanie wymaganych sprawozdań i raportów z realizacji oraz trwałości projektu
 • Przygotowanie wniosków o wprowadzenie zmian do projektu;
 • Audyt lub doradztwo w zakresie prowadzenia księgowości dofinansowanego projektu;
 • Weryfikacja realizacji wskaźników;
 • Badanie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji Projektowej;
 • Badanie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych stosuje się do zapisów zawartych w umowie o dofinansowanie Projektu i obowiązujących wytycznych w tym zakresie;
 • Przygotowanie do kontroli.

Możliwe jest przeprowadzenie audytu:

 • W czasie trwania projektu – opinia audytora dotyczy wówczas kwot i informacji zawartych do momentu audytu.
 • W końcowej fazie projektu – z przeprowadzonym jednak po dokonaniu połowy zabudżetowanych wydatków badaniem wstępnym, a następnie badaniem finalnym w końcowej fazie realizacji projektu. Ostateczna opinia audytora wydawana jest po badaniu końcowym, jednakże już po badaniu wstępnym sporządzone zostają zalecenia, a audytor wskazuje w nim na zidentyfikowane błędy i ryzyka.

Do kogo kierowana jest usługa?

Usługa skierowana jest do wszystkich podmiotów realizujących projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Korzyści dla firmy

 • Regularne monitorowanie i kontrola ryzyka w projekcie;
 • Identyfikacja nieprawidłowości występujących w projektach;
 • Wskazanie możliwych do zastosowania czynności naprawczych;
 • Dostęp do wysokiej klasy specjalistów i ich wiedzy w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy UE;
 • Bezpieczeństwo w zakresie wydatkowania środków publicznych;
 • Sprawna realizacja projektu;
 • Możliwość skupienia się na prowadzeniu podstawowej działalności biznesowej.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszej oferty – zapraszamy do kontaktu z nami.