Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej jest jednym z etapów w procesie pozyskania dotacji unijnej. Bardzo ważnym, kolejnym etapem jest prowadzenie projektu oraz jego końcowe rozliczenie. Faktyczna wypłata dofinansowania zależy od poprawnej realizacji i dokumentacji projektu. W związku z tym oferujemy nadzór nad realizacją projektu obejmujący:

 • Rozliczanie finansowe projektu, w tym sporządzanie wniosków o płatność;
 • Przygotowanie wymaganych sprawozdań okresowych, sprawozdania końcowego merytorycznego i finansowego;
 • Udział w kontrolach, monitoringu i ewaluacji prowadzonych przez instytucje przyznające dofinansowania;
 • Weryfikację dokumentacji zgromadzonej w ramach realizacji projektu w zakresie zgodności z wnioskiem, biznesplanem oraz umową o dofinansowanie;
 • Wsparcie i doradztwo na każdym etapie wdrażania projektu;
 • Monitoring projektu na każdym etapie jego realizacji;
 • Kontakt z Instytucjami Pośredniczącymi;
 • Pomoc w przygotowywaniu sprawozdań okresowych i końcowych;
 • Rejestrowanie potencjalnego ryzyka;
 • Audyt wewnętrzny projektu;
 • Zarządzanie dokumentacją projektu;
 • Archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszej oferty rozliczenia dotacji – zapraszamy do kontaktu z nami.