Projekt realizowany jest przez Euro Inwest Centrum Doradztwa Joanna Sobczuk w partnerstwie z Gminą Ryki w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Cele projektu

Celem projektu pt. „Edukacja dla wszystkich” jest podniesienie jakości kształcenia w szkołach z terenu Gminy Ryki, tj. w Publicznej Szkole Podstawowej w Swatach, Publicznej Szkole Podstawowej w Rososzy, Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 4 w Bobrownikach, Publicznej Szkole Podstawowej im. Piotra Danysza w Oszczywilku poprzez wdrożenie programów rozwojowych.

W ramach projektu w szkołach prowadzone będą zajęcia wykraczające poza podstawę programową z wykorzystaniem nowych, innowacyjnych form nauczania, jako bardziej efektywnych. Będą miały na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu języka angielskiego i matematyki oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych, rozwijanie świadomości swojego potencjału oraz planowania i radzenia sobie w sytuacji konieczności dokonania wyboru zawodu.

Zajęcia będą realizowane w oparciu o opracowane przez nauczycieli autorskie programy zajęć pozalekcyjnych, z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Działania obligatoryjnie uwzględniają zajęcia z matematyki i języka angielskiego dla wszystkich uczniów uczęszczających do ostatnich klas na danym etapie kształcenia ogólnego.

Programy rozwojowe zawierają elementy zgodne z polityką edukacyjną państwa, województwa lubelskiego i Gminy Ryki. Służą rozwojowi kluczowych kompetencji zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej dotyczącym kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

Więcej informacji o projekcie: http://www.edukacjadlawszystkich.pl