Projekt realizowany jest przez Lubelską Agencję Ochrony Środowiska S. A. w partnerstwie z Euro Inwest Centrum Doradztwa Joanna Sobczuk w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.3. Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

Do kogo kierowany jest projekt

Projekt adresowany jest do czynnych zawodowo nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z województwa lubelskiego, prowadzących teoretyczne/praktyczne kształcenie zawodowe z co najmniej jednej branży objętej wsparciem w projekcie. Będą to nauczyciele szkół zawodowych publicznych i niepublicznych: Zasadnicze Szkoły Zawodowe, Technika, Szkoły Policealne, Szkoły Integracyjne i Specjalne kształcące w branżach: budownictwo, rolnictwo, ochrona środowiska, medycyna, kosmetyka oraz energoelektryka (OZE).

Cele projektu

W ramach projektu planowane jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie sześciu programów doskonalenia dla 250 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach z sektora budownictwa, rolnictwa, ochrony środowiska, medycyny, kosmetyki oraz energoelektryki (OZE), poprzez udział w praktykach organizowanych w przedsiębiorstwach na terenie kraju i zagranicą.
Działania przewidziane w projekcie mają na celu podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli z terenu województwa lubelskiego. Kontakt z nowoczesną technologią, oprzyrządowaniem i rozwiązaniami organizacyjnymi w rzeczywistym miejscu pracy umożliwi uczestnikom projektu zaktualizowanie wiedzy i umiejętności odpowiednio do realiów gospodarki i potrzeb rynku pracy.
Dodatkowo projekt zakłada przygotowanie kadry dydaktycznej szkół zawodowych do przyszłych zmian związanych z reformą szkolnictwa zawodowego.

Więcej informacji o projekcie: nwp.euro-inwest.eu