Programy na lata 2014-2020

Na politykę spójności w latach 2014-2020 Polska otrzyma ponad 82,5 mld euro, czyli największą pulę środków wśród wszystkich państw członkowskich. Pieniądze te zostaną przeznaczone między innymi na realizację sześciu programów krajowych i szesnastu programów regionalnych. Na programy regionalne zostanie przeznaczona znacznie większa niż w poprzednich latach część środków przyznanych Polsce. Województwa po raz pierwszy będą zarządzać środkami w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obok inwestycji w innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość, transport przyjazny środowisku, autostrady i drogi ekspresowe, ważnymi obszarami wsparcia w latach 2014–2020 będą również:

 

Infrastruktura i Środowisko
Inteligentny Rozwój
Wiedza, Edukacja, Rozwój
Polska Cyfrowa
Polska Wschodnia
Pomoc Techniczna
Europejksja Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa
Programy Regionalne
Budowa Społeczeństwa Informacyjnego (cyfryzacja kraju)
Zielona Energia
Działania Zapobiegające Wykluczeniu Społecznemu

Dodatkowo Polska otrzyma około 252,5 mln euro na wsparcie młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

Rok 2014 to także okres kontynuowania inwestycji oraz wydatkowania środków z budżetu UE na lata 2007–2013. Nadal można korzystać z tych środków, np. w formie preferencyjnych pożyczek.

Podział środków

Więcej informacji na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wykaz akredytowanych wykonawców

Euro Inwest Centrum Doradztwa Joanna Sobczuk jest akredytowanym wykonawcą usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Lubelskie 2007-2013 w zakresie świadczenia usług doradczych na rzecz Beneficjentów w ramach:

DZIAŁANIA 1.7 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo”

DZIEDZINY SPECJALIZACJI

1. Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej

 • Audyt regulacyjny
 • Analiza zasad, procedur, norm, obowiązujących przepisów i wymagań koniecznych do spełnienia przez przedsiębiorstwa w celu sprawnego funkcjonowania na terytorium Unii Europejskiej
 • Ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku
 • Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa
 • Planowanie inwestycyjne

Wykaz akredytowanych wykonawców

2. Wprowadzanie przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne

 • Planowanie eksportu oraz rozwój produktów eksportowych
 • Wdrażanie wybranych elementów planu rozwoju eksportu
 • Rozpoczęcie działań eksportowych

Wykaz akredytowanych wykonawców

3. Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej

 • Emisja i wprowadzanie do obrotu publicznego lub zamkniętego akcji/obligacji
 • Usługi doradcze prowadzące do uzyskania finansowania z funduszu kapitału wysokiego ryzyka
 • Pozyskanie inwestora strategicznego
 • Uzyskanie finansowania z różnych źródeł (strategia finansowania, potencjalne źródła finansowania)
 • Poszukiwanie zewnętrznego finansowania inwestycji

Wykaz akredytowanych wykonawców