Możliwości finansowania OZE na najbliższe lata przewidziane są z czterech różnych programów.

    • Wsparcie bezzwrotne (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko);
    • Regionalne Programy Operacyjne;
    • Pożyczki z dotacją (NFOŚiGW);
    • Refundacje części poniesionych kosztów (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).

OZE w RPO WL na lata 2014-2020
Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę nisko emisyjną we wszystkich sektorach

Priorytet inwestycyjny 4.1 Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii
Przykłady działań/Typy projektów:
• Wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
• Budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego;
• Biokomponenty i biopaliwa, zakłady do produkcji urządzeń OZE;
• Efektywna dystrybucja ciepła z OZE (m. in. pompy ciepła, geotermia, kotłownie).

Priorytet inwestycyjny 4.2. Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa
Przykłady działań/Typy projektów:
• Wsparcie MŚP w zakresie efektywności energetycznej MŚP (zmniejszenie strat energii, ciepła, wody);
• Audyty energetyczne (przemysłowe) MŚP.

Priorytet inwestycyjny 4.3.Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Przykłady działań/Typy projektów:
• Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z: ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, systemów wodno-kanalizacyjnych, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Priorytet inwestycyjny 4.7.Promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną
Przykłady działań/Typy projektów:
• Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu;
• Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z OZE, budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu, budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszej oferty – zapraszamy do kontaktu z nami.