Środki EFS dla edukacji w latach 2007-2013

Edukacja w Umowie Partnerstwa 2014-2020 (ramy dla RPO i PO WER)

 1. Poprawa jakości kształcenia, w tym: doskonalenie programów kształcenia na wszystkich etapach edukacji oraz warunków dydaktycznych, poprawa jakości kadry pedagogicznej, poprawa systemu zarządzania edukacją, wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji.
 2. Zwiększenie powiązania systemu edukacji i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy, w tym m.in.: rozwój współpracy szkół, placówek oświatowych i szkół wyższych z ich otoczeniem, zwłaszcza z pracodawcami, zwiększenie odsetka absolwentów szkół zawodowych wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, wzrost uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie.
 3. Lepszy dostęp do wysokiej jakości i stabilnych usług edukacyjnych wzrost szans edukacyjnych grup defaworyzowanych, zwiększenie odsetka dzieci (3-4 lat) korzystających z edukacji przedszkolnej.

Edukacyjne cele PO WER

Priorytet Inwestycyjny 10.1- Kształcenie ogólne

Cel 1. Rozwój narzędzi polityki edukacyjnej:

 • Rozwój narzędzi monitoringu, kontroli i ewaluacji systemu;
 • Integracja i rozwijanie baz danych dotyczących systemu oświaty;
 • Dalsza modernizacja egzaminów zewnętrznych;
 • Wspieranie zarządzania w oświacie.

Cel 2. Poprawa jakości pracy szkół i placówek oświatowych:

 • Wzmocnienie systemu wspierania szkół i placówek;
 • Przygotowanie kadr trenerskich;
 • Wsparcie szkół w zakresie pracy z uczniem młodszym.

Cel 3. Rozwój nowoczesnych metod wspierania uczenia się, dostosowanego do wyzwań gospodarki opartej na wiedzy:

 • Rozwój nowoczesnych technologii w edukacji, w tym OZE;
 • Doskonalenie podstaw programowych;
 • Rozwój kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk Przyrodniczych

Priorytet Inwestycyjny 10.3 – uczenie się przez całe życie

Cel 1. Rozwój uczenia się przez całe życie przez budowę krajowego systemu kwalifikacji, w tym m.in.

 • Rozwój krajowego systemu kwalifikacji;
 • Działania wspierające rozwój instytucji walidujących tj. nadających kwalifikacje,
 • Prowadzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji i inne.

Cel 2. Poprawa dostępności, jakości i adekwatności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników.

Cel 3. Zapewnienie wykwalifikowanych kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju

Priorytet Inwestycyjny 10.3 BIS – kształcenie zawodowe

Cel 1. Stworzenie warunków dla współpracy przedsiębiorców ze szkołami i placówkami, w tym m.in.

 • Rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia i szkolenia zawodowego z ich otoczeniem.
 • Modernizacja treści i metod kształcenia i szkolenia zawodowego z udziałem pracodawców.
 • Rozwój doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Prowadzenie badań pozwalających na identyfikację i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy przy udziale pracodawców

Przykładowe typy projektów:

 • Zakup sprzętu ICT oraz sprzętu laboratoryjnego;
 • Rozwijanie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów;
 • Szkolenia dla nauczycieli;
 • Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych;
 • Wsparcie systemu edukacji przedszkolnej, w tym głównie dla obszarów/ środowisk defaworyzowanych;
 • Indywidualizacja nauczania, wspieranie szkoły w zakresie pracy z uczniem młodszym oraz przeciwdziałanie rozwarstwieniu społecznemu i segregacji w placówkach oświatowych, w tym wsparcie dla szkół i placówek z obszarów/środowisk defaworyzowanych;
 • Tworzenie w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej;
 • Rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami i szkołami wyższymi (np. staże i praktyki w przedsiębiorstwach;
 • Rozwój doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • Organizacja staży i/lub praktyk dla uczniów u przedsiębiorców i/lub przygotowania zawodowego młodocianego pracownika, obejmującego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy;
 • Kształcenie w formach szkolnych lub w formach pozaszkolnych;
 • Programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny, prowadzące do podniesienia poziomu wykształcenia ogólnego lub nabycia kwalifikacji zawodowych;
 • Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji;
 • Tworzenie zespołów szkół i/lub zespołów szkół i placówek funkcjonujących, jako centra kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • Tworzenie innowacyjnych ofert edukacyjnych dla dorosłych.

 

Oferujemy: Przygotowanie wniosku o dotację, monitoring, ewaluację oraz audyt projektów.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszej oferty  – zapraszamy do kontaktu z nami.