Cel projektu

 zakup środków trwałych budowa nowego zakładu produkcyjnego rozbudowa/modernizacja posiadanego zakładu wdrożenie nowej technologii opracowanie nowego produktu/technologii (prace badawczo-rozwojowe) dywersyfikacja produkcji (nowe produkty, usługi)

Spodziewany efekt realizacji projektu

 wzrost zatrudnienia zwiększenie eksportu wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym wzrost konkurencyjności firmy na rynku europejskim/światowym zmniejszenie oddziaływania na środowisko

Lokalizacja projektu

Informacje o wnioskodawcy

 jednoosobowa działalność gospodarcza przedsiębiorca jednostka naukowa konsorcjum przedsiębiorców konsorcjum naukowe

Nazwa

Adres

Średnioroczna wielkość zatrudnienia

 do 10 osób 11-50 osób 51-250 osób powyżej 250 osób

Planowany okres realizacji inwestycji

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

Planowane wydatki w ramach projektu

 maszyny i urządzenia roboty budowlane/ zakup budynku wartości niematerialne i prawne zakup/dzierżawa gruntu koszt materiałów lub surowców do badań koszt podwykonawstwa prac B+R koszty amortyzacji budynków wynagrodzenia pracowników B+R

Wartość (w mln PLN)

Krótki opis projektu